We are the first Organic
Dairy company to be
estabilished in Thailand

Than to be
DAIRY HOME

แดรี่โฮมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราที่จะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด น้ำนมของเราจึงมาจากฟาร์มโคนมที่เลี้ยงระบบอินทรีย์หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า ORGANIC ที่ไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โดยแม่โคจะถูกปล่อยเดินแทะเล็มหญ้าอย่างอิสระภายในทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ดูแลอย่างพิถีพิถัน

OUR DAIRY FARM
AND FACTORY

No Antibiotics
ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

No Chemical Insecticide
ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง

No Chemical Fertilizer
ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

No Growth Hormone
ไม่ใช้โกรทฮอร์โมน

OUR DAIRY FARM แดรี่โฮม ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติอร่อย อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยต่อผู้บริโภค แดรี่โฮมจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบวิถีการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิค โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรเลิกการใช้เคมีโดยสิ้นเชิงเกษตรกรเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองและ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุข

OUR FACTORY โรงงานนมแดรี่โฮมแม้จะเป็นโรงงานที่ได้มาตราฐานการผลิต ระดับสูงสุด HACCP CODEX เพื่อรับประกันคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์แดรี่โฮม นอกจากนี้โรงงานแดรี่โฮมยังไม่มีการปล่อยมลพิษอีกสู่สิ่งแวดล้อมเลย (ZERO DISCHARGE) น้ำเสียทุกหยดเราบำบัดและนำกลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อปลูกพืชภายในโรงงาน มีการคัดแยกขยะเพื่อคัดสิ่งที่ใช้ซ้ำ ส่วนเหลือก็ส่งโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะ แม้แต่ความร้อนที่เหลือจากกระบวนการ ทำความเย็นก็นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นพลังานในกระบวนการแปรรูปน้ำนม

Dairy Home's cattle

MISSION

“ We are nurturing organic practices and innovation to encourage healthier living for everyone. ”

VISION

“ We strive to create a sustainable ecosystem and ensure the well-being of future generations. ”

Our barns

BRAND VALUE

Dairy Home's field

Organic

ทุกเช้าและเย็นเมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จากแม่โคอารมณ์ดี นมออร์แกนิคของแดรี่โฮมเป็นน้ำนมธรรมชาติจากแม่วัวที่ได้รับการเลี้ยงดูในฟาร์มที่ภายในบริเวณฟาร์มที่ไม่มีใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปรุงแต่งทุกชนิด เพื่อให้ปราศจากสารตกค้างใดๆอย่างสิ้นเชิง

Dairy Home's windmill

Passionate

แดรี่โฮมมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ปัจจุบันโยเกิร์ตชนิดถ้วยของแดรี่โฮมใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกชีวะภาพที่มีที่มาจากพืช ที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ ต่างจากพลาสติกที่มาจากปิโตเลียม ที่หมดแล้วหมดเลยนอกจากนี้ยังย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Dairy Home's farmers

Caring

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ ภายในบริเวณฟาร์มต้องห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดและสารสังเคราะห์ใดๆ ส่วนพื้นที่ในการทำฟาร์มก็ต้องไม่ไปบุกรุกป่าต้นน้ำหรือทำลายระบบนิเวศดั้งเดิม และต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ภายในฟาร์มอีกด้วย