top of page
slogan-bg.jpg

We are the first Organic
Dairy company to be
established in Thailand

Than to be

DAIRY HOME

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมของไทย ไปสู่การเลี้ยงแบบออร์แกนิค สร้างความตระหนักรู้ในการบริโภคสินค้าออร์แกนิคแก่ผู้บริโภค และสร้างการตื่นตัวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรและผู้บริโภคไปสู่การผลิตและบริโภคสินค้าออร์แกนิค จะช่วยทั้งเรื่องของสุขภาพผู้ผลิตผู้บริโภค และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เคมีเกษตร อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปในเวลาเดียวกัน

OUR DAIRY FARM

AND FACTORY

No Antibiotics
ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

No Chemical Insecticide
ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง

No Chemical Fertilizer
ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

No Growth Hormone
ไม่ใช้โกรทฮอร์โมน

OUR DAIRY FARM  แม้แดรี่โฮมจะเป็นเพียงองค์กรเล็ก แต่เราก็ทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่ดี และมีพันธกิจที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมงาน ชุมชน และโลกที่ดีกว่าเดิม

OUR FACTORY ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ริเริ่มการผลิตนมออร์แกนิคเป็นรายแรกของประเทศไทย เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น ให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพดีขึ้น ผู้ร่วมงานของเรามีความสุข ภายใต้กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุด

339585676_545071827611275_2929771110231936459_n.jpg

MISSION

We are nurturing organic practices and innovation to encourage healthier living for everyone.

เรากำลังบ่มเพาะแนวทางปฏิบัติแบบออร์แกนิคและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับทุกคน ทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อพัฒนากิจกรรมขององค์กรและคู่ค้าให้สอดคล้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

VISION

We strive to create a sustainable ecosystem and ensure the well-being of future generations.

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

S__113213472.jpg

BRAND VALUE

Organic

ทุกเช้าและเย็นเมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จากแม่โคอารมณ์ดี นมออร์แกนิคของแดรี่โฮมเป็นน้ำนมธรรมชาติจากแม่วัวที่ได้รับการเลี้ยงดูในฟาร์มที่ภายในบริเวณฟาร์มที่ไม่มีใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปรุงแต่งทุกชนิด เพื่อให้ปราศจากสารตกค้างใดๆอย่างสิ้นเชิง

image.png
Passionate

แดรี่โฮมมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ปัจจุบันโยเกิร์ตชนิดถ้วยของแดรี่โฮมใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกชีวะภาพที่มีที่มาจากพืช ที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ ต่างจากพลาสติกที่มาจากปิโตเลียม ที่หมดแล้วหมดเลยนอกจากนี้ยังย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

279028500_5509073769116708_3188012224907906391_n.jpg
Caring

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ ภายในบริเวณฟาร์มต้องห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดและสารสังเคราะห์ใดๆ ส่วนพื้นที่ในการทำฟาร์มก็ต้องไม่ไปบุกรุกป่าต้นน้ำหรือทำลายระบบนิเวศดั้งเดิม และต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ภายในฟาร์มอีกด้วย

CORPORATE VALUES

image.png
Good
S__132210733.jpg
Clean
value3.jpg
Fair
bottom of page