top of page

“นักสืบสายน้ำ”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 แดรี่โฮมฯร่วมกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจัดทำกิจกรรม


พาเยาวชนสำรวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากแหล่งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของลำคลองมวกเหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันจากรุ่นสู้รุ่น เพื่อดูแลลำน้ำมวกเหล็กให้ยังคงใสสะอาดตลอดไป

11 views0 comments
bottom of page