top of page

รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียว

รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่ 5 ประจ าปี 2566 ของบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จ ากัด จัดท าขึ้นเพื่อ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสร้างและสาน

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมขององค์กร โดย

แสดงถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดัชนีชี้วัดด้าน

สิ่งแวดล้อม การด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน การด าเนิน

กิจกรรมด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมแนวทางการ

บริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภค


ค่านิยมองค์กร

Good : เราจะผลิตอาหารโดยจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เน้นการใช้อาหารที่มาจากแหล่งผลิต Organic เป็นหลัก

Clean : อาหารที่ผลิตต้องสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

: อาหารที่ผลิตต้องสะอาดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Fair : ให้อัตราค่าจ้างที่ยุติธรรมต่อพนักงาน

: ให้อัตรารับซื้อวัตถุดิบที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตสินค้าOrganic

: การตั้งราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้รับ

อาหารที่ดีในราคาที่ไม่แพง144 views0 comments

Comments


bottom of page